PROJEKT
DANTE

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE                                                  K I. PILIERU DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

                                                                                                                                                                    ÚVOD

Tento nový spôsob dobrovoľného sporenia, ako zdroj ďalších príjmov k štátom garantovanému dôchodku je navrhnutý tak, aby silne motivoval zarábajúcich ľudí k sporeniu na dôchodok. Má zároveň zefektívniť sporenie a odstrániť nedostatky súčasného systému ako aj iniciovať správcovské spoločnosti k dosahovaniu lepších výsledkov pri zhodnocovaní a správe úspor tak, aby ich chránili pred nepriazňou osudu po celý nastávajúci život.

V súčasnosti si poistenec SP môže vybrať či sa zapojí do sporenia na dôchodok v II. alebo III. pilieri, resp., či využije možnosť sporenia v oboch pilieroch.

V podstate II. pilier iba supluje činnosť I. piliera dôchodkového poistenie v správe SP - teda štátu tým, že časť vyzbieraných peňazí z povinných odvodov poistencov namiesto ich zhodnocovania na dôchodok prirodzeným rastom miezd nahrádza možnosťou ich zhodnocovania rizikovejším spôsobom, teda zhodnocovaním na finančnom trhu. Zásadnou výhodou pre sporiteľov? je, že sa štát takto dobrovoľne vzdal peňazí, ktoré mu chýbajú na vyplácanie dôchodkov z I. piliera a umožnil ich vyplácanie, resp. dedenie bez stanoveného účelu použitia.

III. pilier je založený na zhodnocovaní vlastných peňazí sporiteľov s možnosťou príspevkov zamestnávateľa rovnako ako v II. pilieri na finančnom trhu, avšak za podstatne vyššie poplatky v prospech správcovských spoločností a nižšie zhodnocovanie úspor. Čiastočne sú tieto straty kompenzované daňovými a odvodovými úľavami. Sporitelia si týmto spôsobom navyšujú svoje úspory nad rámec peňazí z povinných odvodov. 

V skutočnosti ak si chce sporiteľ ozaj zvýšiť životnú úroveň v dôchodku a využiť možnosť dedenia úspor mal by použiť oba sporiace účty, čo mnohí sporitelia aj využívajú.                            Nepochopiteľným počinom štátu ale ostáva otázka, prečo pri takomto spôsobe sporenia musia sporitelia platiť dve správcovské spoločnosti keď zhodnocovanie úspor môže robiť aj jedna, úspornejšia a výkonnejšia?  

Nami navrhnutá reforma: 

Umožni okrem iného aj v súčasnosti všetkým diskriminovaným poistencom I. piliera, aby aj oni mohli bez ohľadu na vek, výšku platu, či obavy o stratu peňazí a nižší dôchodok ako dosiahnu poistenci I. piliera využiť aj nadštandardné výhody poskytované sporiteľom v II. a III. pilieri a to oveľa efektívnejším spôsobom v novom sporiacom programe 

Doplnkovom dôchodkovom sporení k I. pilieru dôchodkového poistenia (DDS k I. pilieru).

PROJEKT

Prispievatelia a sporiteľ Doplnkového sporenia

Doplnkové dôchodkové sporenie k I. pilieru dôchodkového poistenia bude pozostávať z trojstupňového spôsobu navyšovania úspor prostredníctvom príspevkov štátu z odvodov do SP, príspevkov zamestnávateľov a od samotných sporiteľov. Týmto spôsobom zlúči všetky v súčasnosti povolené príspevky do II. a III. sporiaceho piliera, ako aj poskytované daňové úľavy a iné legislatívne výhody do jedného DDS k I. pilieru.                                                                       Výsledkom bude vytvorenie nadštandardných podmienok pre sporiteľov a budúcich dôchodcov.

1. Vklad sporiteľa

Sporiteľ si po založení účtu doplnkového dôchodkového sporenia v ním vybranej DSS bude môcť na svoj účet prispievať z vlastných peňažných prostriedkov v ľubovoľnej výške a v ľubovoľnom čase, pravidelne aj jednorázovo. Rozhodujúce obdobie bude kalendárny rok. Avšak ak v danom mesiaci vloží menej peňazí ako je štátom stanovený maximálny mesačný limit príspevku SP, bude mu tento štátny príspevok od SP za daný mesiac krátený do výšky jeho vkladu. Tým vznikne síce dobrovoľná, avšak veľmi lukratívna finančná motivácia pre sporenie sporiteľa na dôchodok v maximálnej možnej miere, teda do 200% navýšenia svojho vkladu o peniaze od SP.                Uvedený spôsob sporenia v prospech sporiteľa by umožnil vyhotovený počítačový softvér SP prepojený na účty sporiteľov (pravdepodobne najnákladnejšia položka lacného projektu). Plnil by aj ďalšie funkcie, napr. spravodlivé započítavanie skutočne použitých prostriedkov z odvodov na sporenie pre výpočet dôchodkov sporiteľov z I. piliera.                          Malo by byť úplne jedno akým spôsobom a odkiaľ bude prispievané na účet sporiteľa (zrážka zo mzdy, prevod z akéhokoľvek bankového účtu, hotovosť ... ). Teda napr. prispievať svojim pracujúcim deťom na dôchodok by mohli bez uvedenia dôvodu aj rodičia, či iní príbuzní. Navrhnutý spôsob sporenia bez umelej tvorby zákonom stanovených diskriminačných prekážok (nap. zmluva sporiteľa so zamestnávateľom, zamestnávateľa so správcovskou spoločnosťou ...) umožňuje odstránenie týchto anomálií v tvorbe nezmyselných prekážok v sporení na dôchodok. 

2. Príspevok štátu

Sociálna poisťovňa pri napĺňaní tohto cieľa prispeje na účet sporiteľa z peňazí odvádzaných sporiteľom zo mzdy na dôchodkové poistenie do SP. V princípoch bude uplatnený rovnaký postup financovania, akým je v súčasnosti uzákonené poskytovanie príspevkov pre sporiteľov v II. pilieri. Teda pre r. 2018 sú stanovené príspevky do výšky 4,5 % na dôchodkové sporenie.        Zohľadnením tohto zásluhového príspevku vznikne vyššia pravdepodobnosť prispievania si na sporenie jednotlivými sporiteľmi v maximálne možnej výške, keďže výška vkladu z vlastných peňazí, ktorým bude podmienené poskytnutie príspevku od SP v rovnakej čiastke  bude zohľadňovať aj vyššiu solventnosť sporiteľa na základe poberaných rôznych miezd. Inak povedané, kto viac zarába môže aj viac investovať do vlastného sporenia, aby si takto zdvojnásobil svoj vklad na účte automatickým príspevkom v rovnakej výške od SP.

Peňažná čiastka vo výške vkladu sporiteľov (max. do 4,5 z 18% odvodu sporiteľa do SP) bude prevedená SP na účty sporiteľov nasledovným spôsobom:                                                                  - mesačne, maximálne vo výške osobného vkladu sporiteľa                                                                - okamžite po nabehnutí príspevku sporiteľa na jeho osobný sporiaci účet                                      - v prvý deň v mesiaci v maximálne stanovenej mesačnej výške príspevku, alebo vo výške vykázaného nižšieho prebytku vlastných peňazí sporiteľa nachádzajúceho sa na jeho podúčte od začiatku kalendárneho roka, keďže sporiteľ vložil na svoj účet jednorázovo vyššie peňažné čiastky ako je stanovený maximálny mesačný príspevok SP                                                                  - jednorázovo, alebo do výšky oneskoreného vkladu sporiteľa v priebehu kalendárneho roka - maximálne do výšky 12 násobku limitu stanovených mesačných príspevkov

Príklad: Stanovený maximálny príspevok SP 4% pre daný rok a sporiteľa zarábajúceho 750 € mesačne je 30 € mesačne a 360€ ročne. Teda ak tento sporiteľ na svoj účet v priebehu roka nevloží nič - nedostane od SP nič. Ak vloží 10 € mesačne, dostane 12 x 10 € spolu 120 € ročný príspevok od SP. Ak sa sporiteľ rozhodne vložiť 400 € napr. v januári (lebo dostal 13 plat), tak mu SP na začiatku každého kalendárneho mesiaca prispeje po 30 €, spolu 360 € v danom roku. Ak sporiteľ v novembri vloží na svoj účet 360 € (lebo dostal odmeny, prémie a pod.) a ak dovtedy od začiatku roku nič neprispieval, dostane v novembri od SP 330 € a v decembri mu bude doplatených ďalších 30 €. Z toho vyplýva, že pri vyššom vklade sporiteľa môže poskytnúť SP v priebehu roka iba maximálnu, mesačne a ročne stanovenú výšku príspevku a pri oneskorenom vklade sa sporiteľ pripraví iba o predchádzajúce zhodnocovanie týchto peňazí v investičných fondoch.

Sociálna poisťovňa bude mať povinnosť viesť podrobnú evidenciu výšky poskytnutých príspevkov na sporenie poistencov v DDS k I. pilieru dôchodkového poistenia, ako aj dĺžky sporenia, aby vedela presne vypočítať o koľko má sporiteľovi krátiť, resp. navýšiť (peniaze zo sporenia sa môžu aj vrátiť) dôchodok z I. piliera dôchodkového poistenia.

3. Príspevok zamestnávateľa (SZČO, s.r.o., a.s., umelec, verejná správa ...)

Príspevok zamestnávateľa na účet sporiteľa by sa mal riadiť rovnakými základnými pravidlami ako je tomu v III. pilieri. Teda bude oslobodený od dane a odvodov do výšky 6% mzdy (vymeriavacieho základu) zamestnanca.

Koľko a akým spôsobom prispeje zamestnávateľ na dôchodkové sporenie svojim zamestnancom závisí od jeho rozhodnutia, ako aj od šikovnosti zástupcov zamestnancov (odborov) pri kolektívnom vyjednávaní, alebo od stanovených podmienok a vplyvu štátu (reštrikčné opatrenia), keďže by mal mať enormný záujem na čo najvyššom počte prispievateľov.

Príspevok zamestnávateľa by nemal byť podmienený výškou vkladu zamestnanca na svoj sporiaci účet. Uvedená podmienka v súčasnom III. pilieri nemá racionálne opodstatnenie. Príspevok na dôchodok je odmenou všetkých zamestnancov - sporiteľov za dosiahnuté výsledky v práci, ktoré sa odrazia na prosperite firmy a nie za to, že si prispejú aj z vlastných peňazí na dôchodok. To predsa môže byť zamestnávateľovi ukradnuté. Ak by mal deliť zamestnancov, ktorým poskytne príspevok a ktorým nie, tak by ich mal namiesto sporivých, deliť na dobrých a zlých pracovníkov a takéto ohodnotenie už zohľadňuje výškou platu, odmien a iných poskytovaných benefitov.

Zamestnávateľ už nebude mať vymedzenú povinnosť na súčasné byrokratické postupy pri uzatváraní zmlúv so správcovskými spoločnosťami. Neexistuje na to žiadny relevantný dôvod. Nanajvýš stačí, ak si dohodne podmienky v kolektívnej zmluve, alebo v dohode so zástupcami zamestnancov, keďže sa takto zaviaže k poskytovaniu príspevkov na sporiaci účet svojich zamestnancov za rovnakých podmienok a pre všetkých sporiteľov v DDS k I. pilieru. 

Prečo by mal zamestnávateľ svojim zamestnancom prispievať na dôchodok?

Lebo by mu malo záležať na tom ako uspokojí životne dôležité potreby svojich zamestnancov.        Lebo si tento príspevok pre zamestnancov bude môcť odpočítať ako nezdanený výdavok (súčasný stav). A ak by mal skutočné dôvody, prečo si nemôže takéto výdavky dovoliť, tak by sa dalo vyjednávať aj o kompenzácii pri plánovanom navyšovaní miezd zamestnancom, ktorí ak sú rozumní, radšej sa vzdajú v jednom roku zvýšenia miezd o oveľa menšiu čiastku oklieštenú o odvody a dane, oproti viac ako dvojnásobnej sume, ktorá by im pribudla v čistom na vlastnom sporiacom účte k dôchodku.  

Paradoxom je, že zohľadnenie zásluhovosti pri stanovení výšky príspevku jednotlivým zamestnancom v danom prípade pravdepodobne zvýši šance na poskytovanie príspevkov na sporenie od zamestnávateľa, keďže aj manažment s vyšším mzdovým ohodnotením (teda aj vyšším príspevkom na sporenie od zamestnávateľa a SP) a zásadným vplyvom na vedenie firmy prejaví záujem o sporenie a vyvinie tlak na zamestnávateľa, aby doň prispieval. 

Vyšší záujem o prispievanie do DDS k I. pilieru by mohol zohrať aj poznatok, že v súčasnosti zamestnávatelia ak prispievajú do III. piliera, tak vedia, lebo je to verejne známe, že svoje peniaze poskytujú na neefektívne sporenie, znehodnocujúce úspory sporiteľov, teda aj príspevky zamestnávateľov.

Zároveň by sa mohlo sporiteľom povoliť, aby si mohli sporiť z vlastných peňazí týmto lukratívnym spôsobom aj nad rámec stanoveného limitu príspevkov od SP. Najmä ak im tento spôsob zhodnocovania vlastných peňazí vyprodukuje oveľa vyššie zisky ako akýkoľvek iný dostupný bankový produkt. Záujem na tom by mohol mať aj rozumný štát, keďže zisky z takéhoto zhodnocovania úspor Slovákov v investičných fondoch na zahraničných trhoch nijakým spôsobom nezaťažujú náš štát a pritom naši ľudia bohatnú.

Ako môže dopadnúť sporenie v novom produkte DDS k I. pilieru v porovnaní na súčasné dôchodkové sporenie v II. a III. pilieri znázorňuje nasledujúci výpočet.

V danom prípade bol zvolený jednoduchý, ľahko pochopiteľný prepočet, bez zohľadnenia inflácie, či poplatkov pre SS.                                                                                                                                  V podstate je priemerné 3% zhodnocovanie úspor v II. pilieri nadhodnotené z dôvodu jednoduchšieho prepočtu (oficiálne je vykazované iba vo výške 2,4%), čo nedosahuje ani výšku priemerného rastu miezd. Vyšší rast miezd totiž priamo ovplyvňuje výšku príspevkov do I. piliera, čo v podstate umožňuje porovnanie rentabilnosti takéhoto sporenia. Samozrejme aj v tomto prípade na úroveň poskytovaných dôchodkov vplýva napr. demografický vývoj, či reálna výška odvodov na starobné poistenie v rámci stanovených výnimiek.                                  Zhodnocovanie úspor v III. pilieri je uvádzané vo výške 0%, keďže bolo dlho stratové a tak správcovské spoločnosti radšej neuvádzajú výsledky tohto šafárenia za predchádzajúce roky (nezistili sme reálny priemer).                                                                                                                Naopak, priemerné 6% zhodnocovanie úspor v nami navrhnutom DDS k I. pilieru pokladáme za zjavne podhodnotené vzhľadom na možné vyššie zhodnocovanie úspor (cca 90% sporiteľov je v súčasnosti zakonzervovaných v nízko výnosných fondoch) na základe reálnych a preukázateľne overiteľných výsledkov možného a inde vo svete bežného zhodnocovania, viď pripojenú Analýzu ako aj na základe novo navrhnutého progresívneho odmeňovania správcovských spoločností iba za dosiahnuté výsledky  a oveľa nižších poplatkov sporiteľov pre 1 namiesto dvoch správcovskej spoločnosti ako je tomu v súčasnosti.  

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva: sporiteľ DDS v I. pilieri pri vykázanom zisku 275 601 € po 40 rokoch sporenia uhradí uvedeným spôsobom z vlastných peňazí iba 19 200 € !!! Tento (celoživotný) príspevok sporiteľa v priebehu celého sporenia je pritom iba o 3 600 € vyšší ako jeho 1 ročný výnos (15 600€) z 6% zhodnotenia vykázaných úspor v 40 - tom roku sporenia. A ak by niekto namietal, že 40 eurový vklad mesačne je pre slovenského sporiteľa vysoký výdavok, tak sa treba spýtať zodpovedných, prečo je u nás daňová úľava zo mzdy sporiteľa na sporenie v III. pilieri iba cca 35 € ročne, keď v Česku je až 10 násobne vyššia?

Štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne by v danom prípade z odvodov sporiteľa prispel za 40 rokov sporiteľovi rovnakou čiastkou, teda len 19 200 € !!!

Ak by aj zamestnávateľ prispel 28 800 €, teda maximálne možnou nezdanenou čiastkou (čo napr. vo verejnej správe dotovanej zo ŠR nebude žiadny problém) jednalo by sa o dôchodok s viac ako 14 násobným navýšením vkladov sporiteľa!

A to nie je všetko, keďže ďalšie viacnásobné zhodnotenie sporiteľom vloženej konečnej sumy   19 200 € nastane po jeho odchode do dôchodku, teda po ukončení sporenia tým, že sa mu aj naďalej cca 20 alebo viac rokov (stanovený minimálny čas na výber úspor v dôchodku - viď ďalšiu časť projektu) budú tieto úspory vysoko zhodnocovať v investičných fondoch. Či zhodnocovanie bude pokračovať vo výške 15 600 € ročne, alebo bude nižšie, či vyššie o tom si rozhodne sám dôchodca na základe zvoleného vlastného programu pre poskytovanie dôchodku.

Podrobnosti o rôznych možnostiach čerpania (nečerpania) a ďalšieho zhodnocovania úspor v dôchodku sú podrobne rozvedené v ďalšej časti tohto projektu.

Príspevky SP do II. piliera sa do r. 2024 navýšia o 1/3 zo 4 na 6%, teda pravdepodobne narastie aj hodnota príspevkov od zodpovedného sporiteľa minimálne o 1/3. Takýto sporiaci dôchodkový účet, bude teda môcť na základe reálnych prepočtov vyprodukovať aj niekoľko-násobne vyššie mesačné príspevky k dôchodkom, ako budú poskytované zo štátom garantovaného I. piliera od SP. Tá pritom v súčasnosti dotuje starobné dôchodky do výšky cca 35% vymeriavacích základov z miezd nesystémovo každoročne nalievaných nad rámec 18% odvodov do SP na starobné poistenie aj z ostatných verejných zdrojov. Paradoxom je, že DDS k I. pilieru by aj s vyplácanými niekoľkonásobne vyššími príspevkami k dôchodku stále slúžilo iba ako doplnkový zdroj peňazí ku štátom garantovanému starobnému dôchodku z I. piliera, keďže sporiaci účet bude založený na princípe dobrovoľnosti, teda na dobrovoľnom rozhodnutí a dobrovoľnom prispievaní si na dôchodok.

Navrhnutý súhrn prijatých opatrení zároveň umožní, v prípade potreby (napr. zo zdravotných dôvodov, vzhľadom na fyzickú náročnosť povolania a pod.) aj bezproblémový skorší odchod do dôchodku, keďže nižší dôchodok z I. piliera by si mohli poctiví sporitelia hravo vykompenzovať nadštandardnými príjmami zo svojho sporiaceho účtu v DDS k I. pilieru.

Aj keď konečný výsledok - úspora 275 600 € rozdelených na 20 - ročné a 12 mesačné splátky k dôchodku tvorí (iba) 1 148 € mesačne, do vyššie vykazovanej sumy cca 1 500 € mesačne boli zarátané aj príjmy z pokračujúceho vysokého zhodnocovania nasporenej čiastky v dôchodku. A to sme ešte neprirátali garantovaný a pravidelne valorizovaný dôchodok od SP v čiastke 400 € = dosiahnutý dôchodok mesačne až vo výške 1 900 €. Z uvedeného vyplýva, že dôchodca by mohol na základe zavedenia nového spôsobu sporenia poberať v dôchodku aj vyšší dôchodok ako mal priemerný plat v zamestnaní.

Zdá sa vám to neuveriteľné? Aj nám. No nevieme prísť na to kde sme mohli urobiť chybu, ak neberieme do úvahy, že nie každému sa podarí sporiť 40 rokov v plnej výške príspevkov.

Ale existujú aj ďalšie možnosti poberania dôchodku (princíp čerpania dôchodkov uvádzame v ďalšej časti). Napr. ak sa dôchodca rozhodne poberať v dôchodku iba cca 6% ročný úrok z ďalšieho zhodnocovania výslednej sumy, jeho mesačné príjmy, iba z doplnkových dôchodkových úspor budú vyplácané počas 10, 20, 30 ... X rokov (ako si zvolí), teda aj doživotne v mesačnej výške 1 300 € (viď predchádzajúci prepočet a vykazované priemerné 15 600 eurové ročné zhodnotenie úspor v 40 - tom, poslednom roku sporenia). Celú úsporu 275 600 € môže použiť neskôr na navýšenie svojich mesačných príjmov, vybrať, či ponechať na dedenie. A ako by dopadol súčasný 35 ročný poistenec I. piliera, ktorý už ma zákaz vstupu do II. piliera? V DDS k I. pilieru si ešte môže do dôchodku (65? rokov) nasporiť cca 140 000 € (teda 2x viac ako v súčasnom II. a III. pilieri za 40 rokov sporenia) a mohol by si ich (na rozdiel od súčasného stavu) v dôchodku naďalej vysoko zhodnocovať o cca 8 000 € ročne.

Zaujímavou novinkou je - stanovenie primeranej minimálnej dĺžky (15 - 20? rokov) pre vyplácanie mesačných príspevkov zo sporiaceho účtu ku garantovaným dôchodkom z I. piliera dôchodkového poistenia podľa vopred stanovených pravidiel.

(To, že niečo podobné už bolo nedávno zavedené v rámci uskutočnených reforiem II. piliera nebude asi vecou náhody. S najväčšou pravdepodobnosťou nám tento nápad, bez nášho zvolenia bol ministerstvom ukradnutý na základe čiastočného zverejnenia projektu a predkladaných ponúk na spoluprácu.) 

Okrem iného sa týmto nami navrhnutým spôsobom vyplácania dôchodkov odstránia všetky nákladové položky spojené s vyplácaním súčasných dôchodkov z II. a III. piliera a špekulatívne kalkulácie správcovských spoločností pri súčasnom výpočte a správe doživotného dôchodku, ako aj náklady, ktoré si účtujú novo poverené komerčné poisťovne poskytujúce vyplácanie doživotných dôchodkov. 

Zásadná úspora nákladov na sporenie si k dôchodku týmto spôsobom (3 v jednom) vznikne súčasným sporiteľom III. piliera po prechode do DDS k I. pilieru úplným zrušením preplácania neefektívnych a nadhodnotených nákladov účtovaných týmito správcovskými spoločnosťami.

Skončí stratové hospodárenie a nehorázne znehodnocovanie úspor sporiteľov v III. pilieri (viď Analýzu v predchádzajúcej časti).

O tom, koľko bude mať sporiteľ prostriedkov na svojom sporiacom účte po uplynutí stanovenej doby (menej alebo viac), akým spôsobom ich bude čerpať v dôchodku (jednorázovo, mesačne, alebo si ich tam ponechá na doživotné zhodnocovanie a následné dedenie) si rozhodne na základe slobodného výberu a vzájomnej dohody so správcovskou spoločnosťou iba sám dôchodca !!!

Jedinou podmienkou pre sprísnenie kritérií výberu bude napr. vypočítaný nižší ako je minimálny  zákonom stanovený dôchodok z I. piliera.

Samostatné a svojprávne rozhodovanie dôchodcovi umožní aj novo navrhnutý systém odmeňovania správcovských spoločností, založený výlučne na základe výsledkov zhodnocovania úspor sporiteľov. Na základe takéhoto odmeňovania sa budú správcovské spoločnosti snažiť iba o to, aby mali čo najviac sporiteľov a aby si ich na základe dosahovaných výsledkov udržali čo najdlhšie. Každé získané euro z vyššieho zhodnocovania úspor bude aj správcovským spoločnostiam vyrábať zisk, tak počas sporenia, ako aj po dosiahnutí dôchodkového veku a odchode sporiteľa do dôchodku.

Skončí sa éra bezdôvodne vynútených povinností, nezmyselných a byrokratických nariadení a inkasovania poplatkov od sporiteľov za často zbytočne vymyslené a neefektívne poskytované služby.

Týmto spôsobom sporenia vzniká možnosť rôznych kombinácií vyplácania dôchodkov z úspor, pre ktoré sa sporiteľ bude môcť slobodne rozhodnúť a ktoré nebudú mať žiadny negatívny dopad na SP, práve naopak, niektoré z vybraných možností môžu prispieť k vyššej solventnosti SP, teda k nadobudnutiu vyšších príjmov na vyplácanie vyšších dôchodkov poistencom z I. piliera.

Kombinácie vyplácania úspor z DDS k I. pilieru po ukončení sporenia.

Existovali by 2. základné možnosti vyplácania dôchodkov.

1. možnosť

a) po ukončení sporenia na dôchodok sa nastávajúci dôchodca rozhodne pre - celý výber zhodnotených úspor z vlastného sporenia na dôchodok a zo zhodnotených zamestnaneckých úspor. Tie by v ideálnom prípade podľa prepočtov v predchádzajúcej tabuľke dosiahnutých úspor po 40-tich rokoch mohli tvoriť až 70 % z celkových vykázaných úspor 275 601 € = 193 000 €. A tým, že sporiteľ vráti všetky, ale už zhodnotené úspory cca 83 tis. € na ktoré dostal príspevky od štátu späť SP, automaticky sa mu započíta plný doživotný starobný dôchodok z I. piliera poistenia od SP, ako keby si nikdy nesporil na dôchodok. A prečo by to mal urobiť práve teraz? Lebo počas sporenia bude musieť pri výbere vlastných úspor (od zamestnávateľa v tom čase nemôže) zaplatiť štátu aj inak odpustenú daň a pri výbere úspor v dôchodku nad povolené čerpanie (2. a 3. možnosť) sa mu už nedorovná dôchodok z I. piliera.

b) Samozrejme, ak bude chcieť sporiteľ vrátiť celé zhodnotené úspory z príspevkov od SP, aby mu bol vyplácaný plný doživotný dôchodok z I. piliera a ostatné zhodnotené úspory ponechať na sporiacom účte, tak mu v tom nie je dôvod brániť. Ponechané úspory na zhodnocovanie si potom bude môcť čerpať ľubovoľným spôsobom na základe dohody so správcovskou spoločnosťou bez akéhokoľvek obmedzenia.

c) Povinnosť postupovať podľa predchádzajúcej časti b) by bola stanovená sporiteľovi, ktorému pri vstupe do dôchodku bude vypočítaný nižší ako minimálny zákonom stanovený dôchodok z I. piliera. Preventívne opatrenie, aby mal doživotne zabezpečený základný príjem na dôchodku. Čo urobí s ostatnými úsporami, či si ich vyberie, alebo ponechá na zhodnocovanie a výber podľa vlastného uváženia bude iba na jeho rozhodnutí.

2. možnosť 

Nazvali sme ju - základný výber - nadradený všetkým ostatným, už voľne dohodnutým výberom úspor v dôchodku na ktorých sa zmluvne dohodne dôchodca so správcovskou spoločnosťou.

Záväznou podmienkou bude, že u ostatných spôsobov výplaty dôchodkov nesmie dôjsť v danom čase k vyšším výplatným dávkam ako ich umožňuje tento - základný výber.         Chránime týmto spôsobom dôstojný život dôchodcov a pred zneužitím finančné príspevky štátu, ktoré boli účelovo SP vyberané a poskytnuté na dôchodkové sporenie, teda na hmotné zabezpečenie poistencov SP v starobe a nie ako dar na bezúčelové jednorázové použitie.

Základný výber umožní na základe prepočtov SS zvýhodnené vyplácanie mesačných dávok s postupným poklesom ich hodnoty, až na poslednú výplatu dôchodku po stanovenom počte 20? rokov vo výške cca 30?% z 1. prvej - 100% dávky na začiatku poberania dôchodku.

Jedná sa teda o optimálny, zrýchlený spôsob výberu úspor, s prihliadnutím na vyššie požiadavky začínajúcich dôchodcov. Tento zrýchlený spôsob počiatočného výberu vyšších dávok by umožnil ešte vitálnym dôchodcom v aktívnejšom štádiu zaslúženého odpočinku na dôchodku, aby si mohli plne užiť život v dôchodku.

3. možnosť - zahŕňa všetky ostatné pravidelné mesačné výbery dôchodkov na základe dohodnutých podmienok medzi dôchodcom a správcovskou spoločnosťou.

Jedinou podmienkou bude - neprekročiť povolené výdavky, ktoré by v danom čase (v priebehu 20? rokov) umožňoval - základný výber. Iba takto (2. a 3. možnosť) bude dôchodcovi umožnené čerpať na dôchodku celé príspevky poskytnuté na sporiaci účet  sporiteľa od sociálnej poisťovne, vrátane ich zhodnotenia.

Príklady - možné riešenia:

- dôchodca sa uspokojí (iba) s vyplácaním mesačného dôchodku z ročného zhodnotenia jeho celkových úspor. To predstavuje podľa predchádzajúcich výpočtov z vykázaných úspor 275 601 € v pripojenej tabuľke v priemere 1 300 € mesačne. Celé úspory si teda ponechá na neskorší výber alebo na dedenie

- zvolí si rovnomerné čerpanie celej nasporenej čiastky. Dosiahne tým vyššie zhodnotenie vyšších zostatkov na účte ako pri zrýchlenom základnom výbere. V danom prípade by mu dôchodok iba zo sporenia na základe predchádzajúcich prepočtov vychádzal mesačne na cca 1 500 €

- nebude čerpať dôchodok a celé úspory sa mu budú naďalej nadštandardne zhodnocovať a rásť pre neskorší výber, alebo ako dedičstvo, atď.

Výhody poberania iného dôchodku ako je - základný výber.

Aby dôchodcom, ktorí si nezvolia najrýchlejší spôsob čerpania úspor v základnom výbere nebolo ukrivdené, budú môcť kedykoľvek v čase poberania dôchodku požiadať o pokračovanie výplat dôchodku podľa podmienok stanovených pre štedrejší - základný výber. V danom prípade im bude bez akejkoľvek ďalšej ujmy umožnené vybrať si nedočerpaný rozdiel peňazí, ktorý im do tohto času vznikol nižším čerpaním úspor ako v základnom výbere. Samozrejme takýto nárok na vyplatenie tohto rozdielu na podúčte zhodnotených úspor od SP by vznikol automaticky aj dedičom po zomrelom dôchodcovi.

Neštandardné riešenia.

- dôchodca sa ocitol v hmotnej núdzi a preto požiada v priebehu poberania dôchodku o vyplatenie časti, alebo celého zostatku zhodnotených úspor. Postup bude rovnaký ako je opísaný nižšie pri výbere peňazí v čase sporenia si na dôchodok, teda %-tuálne rovnaká alebo celá čiastka úspor zo zhodnocovania príspevkov od SP bude zároveň vrátená SP. Rozdiel bude v tom, že tento výber v dôchodku už nebude ako v priebehu sporenia podliehať zdaneniu, avšak, ani dôchodcovi jeho pôvodný výmer na dôchodok z I. piliera už nebude nijako upravovaný - teda navýšený, ako je tomu v čase výberu úspor počas sporenia a po jeho ukončení.

Dôchodkové správcovské spoločnosti

Keďže viac ako 80% sporiteľov si nevie a nechce osobne spravovať svoje účty v DSS v rámci jednotlivých garantovaných a negarantovaných fondov pre vysokú prácnosť, potrebné odborné vedomosti, zručnosti v IT a v komplikovanom nastavení podmienok v II. pilieri a DSS argumentujú, že majú zviazané ruky a preto dosahujú nízke zhodnotenie vkladov (pričom im takýto stav pri súčasnom nastavení ich odmeňovania v prevažnej miere z majetku sporiteľov v skutočnosti vyhovuje). Je preto na čase zreformovať tento dlhodobo tolerovaný, vysoko neefektívny systém nízkeho zhodnocovania úspor sporiteľov kde väčšina sporiteľov pre uloženie peňazí v slabo zarábajúcich dlhopisových fondoch, ktoré ako jediné garantujú doplatenie prípadných strát z peňazí dôchodkových správcovských spoločností, ale bezpečné investovanie je vyvážené nízkym zhodnocovaním, respektíve znehodnocovaním úspor.

Navrhujeme preto ponechať riziko a rozhodovanie vo využívaní investičných fondov na samotné DSS, teda na odborníkov v investovaní. Mohli by takto presúvať úspory sporiteľov do investičných fondov, ktoré uznajú za vhodné na dosahovanie čo najvyšších výnosov so zreteľom na rozloženie rizika. 

Samozrejme, je ponechané na zváženie, či pre to malé % sporiteľov, ktorí si myslia, že sú lepší ako odborníci správcovských a investičných spoločností v rozhodovaní o umiestnení nimi nasporených peňazí na zhodnocovanie, ponechať aj možnosť už zavedeného individuálneho výberu ako je tomu v II. pilieri.                                                              Nič by sa tým nenarušilo a za prípadné straty ponesú vlastnú zodpovednosť.

Zároveň je potrebné umožniť Národnej banke SR dozor a usmerňovanie jednotlivých DSS pre zamedzenie príliš riskantného investovania na základe vopred stanovených podmienok. 

Prioritou sporenia v závislosti na rozhodovaní správcovských spoločností o riziku možného znehodnotenia úspor sporiteľov bude stanovenie primeranej miery spoluzodpovednosti.  Preto navrhujeme stanoviť záväzok správcovských spoločností (investorov - bánk) pri uzatváraní zmluvy so sporiteľom o vymedzení spoluúčasti na strate, teda garancii vyplatenia úspor v % percentuálnej výške (70?, 90?%) v prípade zániku správcovskej spoločnosti z dôvodu dlhodobo vykazovanej neprimeranej straty v zákonom stanovenej ( 3? ročnej) lehote. Výška garancie ponechaná na SS bude jednou z priorít pri výbere zodpovedného správcu úspor sporiteľom. 

Takto prenesieme riziko strát, ktoré v súčasnosti pri negarantovaných fondoch zo zlého investovania  znáša (nespravodlivo) iba sporiteľ aj na správcovské spoločnosti, teda hlavného vinníka zlého hospodárenia s cudzími peniazmi

Odmeny vyplácané pre DSS

Základným ukazovateľom posudzovania výkonnosti DSS už nebudú údaje o vyberaných poplatkoch  od sporiteľov za prevádzku a poskytované služby.                                                        

Náklady na činnosť SS, spolu so započítaním inflácie a rastom životnej úrovne (miezd) sú zo strany sporiteľa považované za stratu z takéhoto sporenia, preto nemôžu byť v žiadnom prípade vyššie ako vykazovaný primeraný zisk zo zhodnocovania jeho úspor. Inak by sporenie nemalo žiadny zmysel.                    

K zamedzeniu týchto strát a pritom naplneniu základnej požiadavky na oprávnený zisk komerčnej DSS ako aj sporiteľa bude teda nutné stanoviť hranicu od ktorej si bude môcť DSS uplatniť nárok na zisk. Napr. od 2% zhodnocovania úspor.

Takto stanovený oprávnený, reálny a motivačný zisk zo zhodnocovania úspor (nad 2%) bude rovnakým % (napr. 0,3% zisku za 1,0% zhodnotenie úspor nad úrovňou 2%) stanovený rovnako pre všetky DSS.   

Ako už bolo vyššie uvedené finančná hodnota zisku DSS bude vykazovaná iba zo zhodnocovania úspor sporiteľov.                                                                                                      Mala by sa vypočítať z istiny, ktorú tvoria náklady na prevádzku DSS a preto je žiadúce na základe poskytnutých relevantných údajov a priemeru vykazovaných nákladov v súčasnosti stanoviť pre všetky DSS rovnakú výšku zohľadnených nákladov na rovnaký počet sporiteľov (istina). Túto si budú môcť SS každoročne navýšiť na základe stanoveného vzorca o infláciu a koeficient rasu životnej úrovne, prípadne v závislosti od počtu sporiteľov.

Z uvedeného vyplýva, že tak SS ako aj ich sporitelia vykážu vyššie zisky iba lepším zhodnocovaním úspor sporiteľov. Vykázaný ročný zisk správcovských spoločností nebude teda žiadnym spôsobom závislý od dĺžky sporenia alebo celkových úspor sporiteľov!!! Avšak výšku nákladov spojených so sporením sporiteľov čiastočne ovplyvní aj počet sporiteľov danej SS. Čím ich viac získa, tým nižšie výdavky sporiteľ SS zaplatí za správu svojich úspor.   

Dôchodkové správcovské spoločnosti by takto boli nútené medzi sebou súperiť nielen o vyššie zisky zo zhodnocovania úspor ale aj o vyšší počet sporiteľov.                                                Vytvorili by sme konkurenčné prostredie do ktorého by sa mohlo prihlásiť aj viac DSS pre zvýšenie konkurencie. Následnú likvidáciu nízko výkonných DSS vyvolá odliv sporiteľov, ktorí budú môcť voľne prenášať svoje úspory do výnosnejších a dôveryhodnejších správcovských spoločností. Je skrátka načase vytvoriť spravodlivé a motivačné podmienky pre férový konkurenčný boj o zákazníka medzi DSS, avšak zároveň aj s hroziacimi reštrikčnými opatreniami na zamedzenie rizika hazardu, teda možných vysokých strát v neprospech sporiteľov.                      Keďže priemerné % zhodnocovania úspor by sa malo (na základe pripojenej Analýzy) pohybovať okolo 8%, správcovské spoločnosti si takto vytvoria dostatočné rezervy peňazí pre prípad ojedinelých výkyvov na trhu aby sa mohli rovnakou mierou podieľať na mínusovom zhodnocovaní aj z vlastných takto nasporených prostriedkov z vykazovaného zisku. Podobný princíp zdieľajú všetky podnikateľské subjekty, prečo by teda DSS mali mať výnimku?

Sporiteľom na základe dosiahnutých výsledkov bude umožnené pravidelne meniť DSS pre správu a lepšie zhodnocovanie svojich úspor na základe dosahovaných a pravidelne publikovaných výsledkov hospodárenia všetkých DSS. Zároveň budú DSS povinné každoročne predkladať sporiteľom vykázané náklady na prevádzku a poskytované služby, ktoré si nechávajú preplatiť od svojich sporiteľov. 

Ako by sa navrhované riešenie uplatňovalo v praxi? Napr.:

Dve správcovské spoločnosti by by vykazovali rovnaké ročné náklady na prevádzku 1 mil. € a rovnaký počet 100 tis. sporiteľov s rovnakou nasporenou sumou v priemere 10 tis.€ = 1 miliarda €.  1. by zhodnotila úspory každého sporiteľa o 5%  = + 500 € ročne                                                        2. by zhodnotila úspory každého sporiteľa o 8% = + 800 € ročne                                                     

1. SS by takto zinkasovala od jedného sporiteľa (1 mil. € : 100 tis. sporiteľov = v priemere) 10 € za správu a (+ 0,3% z 10€ za každé 1,0% zhodnotenie úspor nad 2% základ, teda 0,3€ x 3% zhodnotenie =) 0,9€ poplatku za zhodnotenie úspor sporiteľa. Spolu by SS vykázala čistý ročný zisk 90 tis.€.  Sporiteľ by SS spolu zaplatil ročne 10,9 €                                                                        2. SS by takto zinkasovala od jedného sporiteľa (1 mil. € : 100 tis. sporiteľov = v priemere) 10 € za správu a (+ 0,3% z 10€ za každé 1,0% zhodnotenie úspor nad 2% základ, teda 0,3€ x 6% zhodnotenie =) 1,8€ poplatok za zhodnotenie úspor sporiteľa. Spolu by SS vykázala čistý ročný zisk 180 tis.€. Sporiteľ by SS spolu zaplatil ročne 11,8 €                                                                          A ak by 2. SS mala 200 tis. sporiteľov a náklady na správu cca 1,2 mil.€, tak by sporiteľ SS na základe predchádzajúceho výpočtu zaplatil cca 6 € za správu a cca 1 € za vykázaný zisk SS.

Ako z uvedeného vyplýva celkové náklady správcovských spoločností by u sporiteľov hrali iba podradnú rolu, keďže základnou motiváciou je dosiahnutý zisk zo zhodnocovania úspor.              Pre zamedzenie vysokých poplatkov sporiteľov za správu, z dôvodu ich nízkeho počtu (u začínajúcich a neúspešných správcov) odporúčame stanoviť maximálny regulovaný - obmedzený poplatok pre sporiteľov do stanoveného minimálneho počtu, napr. 50 tis. sporiteľov.         

Vzhľadom na vykázané údaje o priemernom zhodnotení úspor DSS za predchádzajúce roky v priemere o cca 2,4% v pripojenej Analýze, ako aj na základe nezávislých hodnotení odborníkov (na ktoré sa v Analýze odvolávame) je nesporné, že sú vytvorené priaznivé podmienky na dosahovanie oveľa vyšších priemerných ziskov zo zhodnocovania úspor sporiteľov ako vykazujú správcovské spoločnosti až u cca 90% sporiteľov zabetónovaných v nevýnosných investičných fondoch. Najmä po zavedení indexových fondov (od r. 2013) dosahujúcich pravidelne aj dvojciferné ročné zhodnotenia (slúžiacich bohužiaľ iba pre necelých 6% sporiteľov) nami navrhnutý spôsob sporenia by umožnil skončiť s touto umelo udržiavanou likvidáciou vyšších dôchodkov. Prvoradý záujem na oveľa vyššom zhodnocovaní by po tejto úprave mali práve SS.

Samozrejme, že nový systém poplatkov na základe vykazovaných výsledkov zo zhodnocovania úspor sporiteľov, namiesto zákonom zaručených príjmov z dosiahnutých úspor a pravidelných vkladov na účty sporiteľov nebude po vôli správcovských spoločností, investičných fondov a bánk, ktoré zastupujú. Ale aj tu ponúkame riešenie ako sa brániť vyhrážkam a ultimátám ako aj korupčnému dohadovaniu podmienok v neprospech sporiteľov.                                                                                                                                                                        Navrhujeme zriadenie aj jednej štátnej správcovskej spoločnosti (funguje to takto vo Švédsku, prečo v našej skorumpovanej krajine nie?). Keďže by sa jednalo o plne solventnú organizáciu, nič nebráni zriadiť aj takúto konkurenčnú inštitúciu, ktorá by bola zárukou zotrvania na trhu aj za podmienok, ktoré by tieto nenásytné bankové inštitúcie chceli bojkotovať. Stačila by v danom prípade hrozba presunu sporiteľov pod jej krídla aby sa zabránilo prípadným škodám. A štát by si konečne mohol diktovať podmienky v prospech svojich obyvateľov.

Nami navrhnuté riešenia na rozdiel od súčasných nezmyselných nariadení (násilný presun sporiteľov nad 52 rokov do nízko výnosných garantovaných dlhopisových fondov) nespochybniteľne umožňujú využiť vysoké zhodnocovanie úspor aj u týchto starších sporiteľov ale aj dôchodcov poberajúcich dôchodok na základe navrhnutých nových pravidiel a pokračujúceho zhodnocovania ich úspor.

Zároveň navrhujeme aby výplatu dôchodku na základe uzatvorených zmluvných podmienok medzi DSS - SP a dôchodcom (jednoduchým prevodom mesačne dohodnutej čiastky z úspor sporiteľov na účet SP) spoločne s dôchodkom z I. piliera vyplácala SP. Bolo by to takmer bezprácne a na rozdiel od súčasného stavu zadarmo.

SPRÁVA SPORIACICH ÚČTOV SPORITEĽOV

Dôchodková správcovská spoločnosť bude viesť príspevky na sporiacom účte sporiteľa oddelene - na troch podúčtoch :

Zhodnocovanie všetkých vkladov sporiteľa uskutočňuje DSS spoločne ako jeden účet tak, aby navýšenie na každom podúčte sporiteľa vykazovalo rovnaké ročné percentuálne zhodnotenia v pomere k predchádzajúcim zostatkom.

1. Príspevky sociálnej poisťovne 

Podúčet - obsahuje príspevky poskytované Sociálnou poisťovňou z odvodov poistencov na dôchodkové poistenie + ich navýšenie zo zhodnotenia vkladov a predchádzajúcich zhodnotení. Tieto prostriedky vrátane zhodnotenia sú majetkom - štátu - v správe SP až do času ich vyčerpania stanoveným spôsobom na stanovený účel, resp. splnenia podmienok ich výberu v dôchodku.                                                                                                                                             Nie sú predmetom dedenia.                                                                                                           (Výnimku tvorí iba nedočerpaný zostatok v rámci povolených výberov v dôchodku.)

2. Príspevky zamestnávateľa 

Podúčet - obsahuje príspevky poskytnuté zamestnávateľom + ich navýšenie zo zhodnotenia vkladov a predchádzajúcich zhodnotení. Tieto prostriedky vrátane zhodnotenia sú majetkom sporiteľa, ale ich čerpanie je povolené až v čase od odchodu sporiteľa do dôchodku. Zároveň by tento podúčet slúžil na umiestnenie úspor sporiteľov z II. a III. piliera po rozhodnutí týchto sporiteľov pokračovať v sporení v DDS k I. pilieru.                                                                             Sú predmetom dedenia.

3. Príspevky sporiteľa 

Podúčet - obsahuje príspevky poskytnuté sporiteľom + ich navýšenie zo zhodnotenia vkladov a predchádzajúcich zhodnotení. Tieto peňažné prostriedky vrátane zhodnotenia sú od začiatku sporenia majetkom sporiteľa a preto ich bude môcť kedykoľvek aj vyberať !                                   Sú predmetom dedenia.

Výška výberov z vkladu na účte príspevkov sporiteľa v priebehu sporenia nie je limitovaná, ani časovo podmienená, teda sporiteľ si môže kedykoľvek až do celkovej výšky svojho vkladu tieto ním nasporené peňažné prostriedky vybrať aj bez uvedenia dôvodu.                                       Takýto predčasný výber by ale mal podliehať zdaneniu.

Obmedzenie výberu peňazí z príspevkov sporiteľa v priebehu sporenia.                                         Výber peňazí zo sporiaceho účtu by nemal byť rutinnou záležitosťou, ale výnimočnou, nevyhnutnou pomocou sporiteľovi v čase mimoriadnej, či bezvýchodiskovej situácie, napr. pri hroziacej exekúcii majetku, živelnej pohrome, či zákernej chorobe - nákladnej operácii, atď. Takto by mal rozmýšľať sporiteľ, lebo výberom úspor na dôchodok stratí viac, ako pri pôžičke z banky, ak by mu bola ochotná požičať. Keďže priebežne poskytované príspevky štátu - SP sú podmienené účasťou sporiteľa na sporení minimálne v rovnakej výške, preto aj každý predčasný výber peňazí z podúčtu Príspevkov sporiteľa (teda jeho vkladov) bude spojený s adekvátnym % (percentuálnym) znížením zhodnotených peňažných prostriedkov na podúčte - Príspevky sociálnej poisťovne, ktoré budú automaticky vrátené späť na účet starobných dôchodkov v SP. Vrátením takto zapožičaných peňazí nepripraví sporiteľ SP o peniaze, ktoré SP použila na príspevky k sporeniu, ale naopak ešte navýši jej príjem o ich príslušné zhodnotenie. Preto sa takémuto sporiteľovi na základe evidencie jeho pôvodných príspevkov z odvodov na sporenie znova o túto čiastku navýši jeho dôchodok z I. piliera. Peniaze získané zo zhodnotenia budú príjmom SP.     Napr. ak vráti všetky príspevky, keďže vyberie celý svoj vklad (a nebude pokračovať v sporení), tak v dôchodku dostane celý dôchodok z I. piliera, ako keby si nič nesporil. Ak vráti iba časť príspevkov, bude mu dôchodok krátený o príslušnú čiastku nezhodnotených pôvodných príspevkov na sporenie. Teda zhodnotenie týchto peňazí na sporiacom účte nad rámec pôvodných príspevkov SP by malo tvoriť nadštandardné príjmy SP o ktoré sa sporiteľ predčasným výberom nasporených peňazí pripraví. Zároveň zaplatí štátu primeranú daň, ktorá mu bola pôvodne pri takomto sporení odpustená.             

Príklad: 1. Ak má sporiteľ na svojom podúčte Príspevky sporiteľa a na podúčte Príspevky SP rovnaký zostatok 16 000 € a rozhodne sa ním nasporené a zhodnotené peňažné prostriedky vybrať v plnej výške 16 000 €, bude mu adekvátne - teda o celú sumu 100% znížený aj vklad na podúčte príspevky SP - vrátením týchto peňazí späť do dôchodkového fondu SP. Ostanú mu v DSS iba naďalej zhodnocované príspevky od zamestnávateľa. V sporení môže kedykoľvek pokračovať za rovnakých podmienok.

2. Ak má sporiteľ na svojom podúčte 20 000 €, teda viac ako na podúčte SP, lebo si sporil nad rámec maximálne možnej dotácie z dôchodkového fondu = 16 000 € a rozhodne sa vybrať iba     10 000 €, teda 50% z ním nasporenej sumy - rovnakou mierou, teda o 50% sa mu znížia prostriedky na podúčte SP. Zostatok = 10 000 € na podúčte sporiteľa a 8 000 € na podúčte SP. Sporenie môže pokračovať obvyklým spôsobom.

Neplánovaný úbytok peňazí zo sporiacich účtov sporiteľov ich výberom v priebehu alebo po ukončení sporenia by správcovské spoločnosti riešili z prostriedkov vo svojom rezervnom fonde. Prostredníctvom neho by mohli pôsobiť ako jeden zo sporiteľov, vrátane poberania príslušných výnosov zo zhodnotenia prechodne vložených vlastných peňazí do doby doplnenia výpadku sporiteľmi.  

Vyplácanie dôchodkov správcovskými spoločnosťami

Vyplácanie dôchodkov z Doplnkového sporenia k I. pilieru by DSS uskutočňovali v priebehu pevne stanovenej doby, napr. v priebehu 10? - 20? rokov (individuálne stanovenej podľa aktuálnej priemernej doby dožitia dôchodcov v SR) teda od skutočného odchodu poistenca SP do dôchodku na základe vyššie vymedzených možností poskytovania dôchodku tak, že z každého podúčtu obsahujúceho 100% úspor sa mesačne vyplatí rovnaká % - tuálna čiastka. Súčet výdavkov bude tvoriť stanovenú výšku príspevku na dôchodok zo sporiaceho účtu k mesačnému garantovanému dôchodku z I. piliera od SP. Tým dosiahneme zámer, aby na všetkých 3-och podúčtoch boli čerpané príspevky na dôchodok rovnomerne v priebehu celého stanoveného obdobia. Takto bude umožnené v prípade predčasného úmrtia dôchodcu odviesť adekvátnu, nevyčerpanú čiastku zo zhodnoteného príspevku od SP späť do solidárneho dôchodkového fondu SP na ďalšie použitie pri vyplácaní starobných dôchodkov. Celý zostatok na podúčte príspevkov od zamestnávateľa a sporiteľa bude predmetom dedičského konania. To isté sa stane aj v prípade predčasnej smrti sporiteľa počas aktívneho sporenia v produktívnom veku. Vyplácanie dôchodkov zo sporiaceho účtu, pre dôchodcov, ktorí si nestihnú od dátumu platnosti zákona dostatočne dlho prispievať na sporiaci účet a pritom si vyberú možnosť priebežného prispievania k dôchodku, by sa malo primerane skrátiť.

Príklad: Napr. bude vyplatená celá nasporená čiastka v rovnakom čase ako trvalo obdobie sporenia. Konkrétne po 1 roku sporenia na dvanásť mesačných príspevkov ku garantovanému dôchodku, po 14 - tich mesiacoch sporenia na 14 mesačných splátok, atď. Skrátená výplata by sa uplatnila iba v kratšej dobe sporenia ako bude vymedzená stredná doba dožitia u konkrétneho sporiteľa.

Konsolidácia prostriedkov SP 

Ako z navrhnutého projektu vyplýva, príspevky SP zo mzdových odvodov poistenca budú prevádzané na účet sporiteľa v Doplnkovom dôchodkovom sporení k I. pilieru vo forme tzv. podmienenej nenávratnej pôžičky slúžiacej výhradne na vyplácanie dôchodkov vlastníkovi sporiaceho účtu (podľa vopred stanovených kritérií), v zákonom stanovenej minimálnej dobe (stredný vek dožitia).

Pri nedodržaní tejto nami stanovenej základnej podmienky poskytnutia prostriedkov na sporenie od SP v dôsledku úmrtia (podľa štatistických údajov dôchodku sa nedožije viac ako 20% obyvateľov), alebo predčasného výberu vložených vlastných peňazí na sporiaci účet počas sporenia (podmieňujúcich získanie príspevku na sporenie od SP) alebo vo vymedzenom čase poberania dôchodku sa táto podmienene nenávratná pôžička od SP zmení na návratnú, z čoho vyplýva:

Že úspory tvorené z príspevkov SP, vrátane ich zhodnotenia sporením, v dôsledku úmrtia sporiteľa, alebo už dôchodcu, teda celý zostatok, ktorý nesplnil stanovený účel (zabezpečenia vyššej životnej úrovne v dôchodku), sa vráti z účtu sporiteľa, resp. dôchodcu späť na účet SP a bude použitý tak, ako by to bolo v prípade zomrelého poistenca v I. pilieri - teda na účely SP súvisiace s vyplácaním starobných dôchodkov. Zároveň sa vrátia zhodnotené úspory z príspevkov SP v % pomere k uskutočnenému výberu vlastných úspor sporiteľom v štádiu sporenia a po skončení sporenia (viď 1. ponuku vyplatenia úspor), alebo v dôchodku (viď predchádzajúce časti projektu).

Upozorňujeme, že sa môže jednať aj o miliardy €, ktoré po zavedení tohto systému sporenia pribudnú naviac na účty sporiteľov a budúcich dôchodcov a rovnako v stámiliónoch a miliardách € (v budúcnosti) možno počítať s nadštandardnou refundáciou vynaložených peňažných prostriedkov SP na sporenie, aby boli následne použité na konsolidáciu hospodárenia SP a na vyplácanie nadštandardných dôchodkov z I. piliera dôchodkového poistenia (dôkazy sa nachádzajú v pripojených častiach projektu z ktorých je zostavený), čo bez uskutočnenia tejto reformy nebude nikdy reálne.

Príklady na výpočet vrátok úspor z účtov sporiteľov v DDS k I. pilieru na konsolidáciu hospodárenia SP sú podrobne znázornené na našej stránke "Výsledok navrhnutej reformy" ktorá je súčasťou tohto projektu.

Financovanie projektu

Ak by prechod na nový systém sporenia v DDS k I. pilieru z dôvodu vysokého záujmu o sporenie vyvolal zvýšené náklady na financovanie starobných dôchodkov z I. piliera, najmä v počiatočnom štádiu vyšších odvodov na sporenie, odporúčame navrhnúť zmenu zákonov tak, aby bolo umožnené SP na preklenutie prechodného obdobia čerpať úver z vykázaných úspor v II. pilieri s garantovanou návratnosťou a napr. 8? % úročením tejto pôžičky. Týmto spôsobom by sa postupne na splácanie pôžičky z časti vrátených úspor sporiteľov zabezpečili potrebné zdroje pre SP a sporitelia by mali z 8% zhodnocovania garantované primerané zhodnotenie svojich vkladov bez rizika strát. Zvýšené náklady SP z takéhoto úročenia by sa nepreplácali ako v súčasnosti dotovaním I. piliera zo ŠR na ktorý si požičiavame peniaze od zahraničných bánk, či predajom dlhopisov, ale priamo od sporiteľov - občanov Slovenska.  Takže čiastočne zvýšené náklady by ostali doma, tzv. v rodine. Pôžičky SP by sa postupne začali splácať z úspor, teda z nadštandardne zhodnotených peňazí sporiteľov (viď predchádzajúcu časť konsolidácie výdavkov SP) a takto automaticky refundovali a konsolidovali hospodárenie SP. Samozrejme tieto peniaze by museli byť striktne účelovo určené, iba na vykrytie prechodného deficitu prostriedkov na starobné dôchodky v SP.

Informačné technológie

V súvislosti so zavedením sporenia v DDS k I. pilieru bude potrebné pre správcovské spoločnosti vyhotoviť nový spoločný počítačový softvér obsahujúci účty a podúčty jednotlivých sporiteľov. Musel by byť navzájom kompatibilný, aby si mohli sporitelia jednoduchým spôsobom presúvať svoje úspory, alebo ich časti k správcovským spoločnostiam vykazujúcim lepšie výsledky a na zamedzenie rizika strát. Zároveň bude musieť zdieľať uvedené informácie aj SP, aby vedela kedy a aký má poskytnúť príspevok na základe vkladov sporiteľov, resp. znížiť zhodnotené úspori z podúčtu SP pri výbere úspor sporiteľom. Pri výrobe tohto softvéru by teda nemal byť problém pomocou informačných technológií sprístupniť aj súkromné sledovanie toku peňazí na svojom sporiacom účte pre jednotlivých sporiteľov, aby mali dokonalý prehľad o uskutočnených, resp. neuskutočnených finančných operáciách. A určite by nebol problém pravidelne uvádzať aj údaje o koľko by sa vám aktuálne priebežne zvýšili príspevky z DDS k I. pilieru na dôchodok. Mohli by ste tak nielen pravidelne kontrolovať stav svojho účtu a navýšenie dôchodku, ale aj priebežne sledovať ako sú zhodnocované vaše peniaze prostredníctvom počítača, tabletu, či mobilného telefónu. Určite by to výrazne zatraktívnilo a sprehľadnilo sporenie na dôchodok.

Problém

Zásadný problém pri realizácii nášho projektu vidíme v zavádzaní populistických reforiem pri vyplácaní dôchodkov z II. piliera. Je vykazovaný obrovský ročný deficit prostriedkov SP na starobné dôchodky (takmer 2 miliardy € ročne), ktorý sa bude starnutím obyvateľstva a novoprijatým zákonom o navýšení dôchodkov pre tzv. starodôchodcov (o viac ako 100 mil. € ročne) ešte viac prehlbovať. A namiesto snahy o konsolidáciu výdavkov v SP nastala ďalšia populistická zmena zmena, ktorá umožňuje aj priemerne zarábajúcim Slovákom, aby si z II. piliera vyzdvihli (tzv. svoje) celoživotné úspory tvorené z účelovo, taxatívne a zákonne stanovených odvodov z miezd na starobné poistenie v dôchodku aby ich následne použili na čokoľvek aj nesúvisiace so zvyšovaním životnej úrovne v dôchodku. Dôvod ? Vraj im ešte ostane minimálne priemerný dôchodok. Ten sa pritom pohybuje v rámci životnej úrovne v EÚ na hranici chudoby.

Takéto riešenie - rozdávaním nasporených peňazí darovaných od SP, namiesto ich vyplácania v dôchodku bude kontraproduktívne voči nami navrhnutým opatreniam v ktorých myslíme aj na ďalšie generácie, teda na konsolidáciu deficitu peňazí na starobné dôchodky v SP. Tiež sme sa nemuseli namáhať a sofistikovaným spôsobom rozmýšľať ako zachrániť narastajúci úpadok zdrojov na vyplácanie starobných dôchodkov. (Navrhnutie projektu s možnosťou jednorazového vyplatenia dosiahnutých úspor je to najjednoduchšie riešenie. Aj takto populisticky možno nami uvedený projekt uskutočniť a vykašľať sa na to ako a z čoho budú dôchodcovia o pár rokov žiť.) Alebo sa bude musieť takéto populistické opatrenie tejto vlády zmeniť, aby nedochádzalo k diskriminácii sporiteľov v navrhnutom sporení v DDS k I. pilieru, ktoré my nemáme záujem netolerovať. Navrhli sme spôsob konsolidácie dôchodkov, ktorý nemá vo svete obdobu (inak by si ho každý skopíroval) preto nepremárnime túto príležitosť.                                                             Vyplatenie peňazí povinne odvádzaných štátu na zabezpečenie dôchodkov v starobe a ich následné vyplatenie na bežnú spotrebu nastávajúcim dôchodcom nič nerieši a nemá nič spoločné so sporením na zvýšenie životnej úrovne dôchodcov. II. pilier sa tak stáva iba podnikateľsky zvýhodnenou konkurenčnou bežnou sporiteľňou s podporou štátu (teda nás všetkých) voči znevýhodneným komerčným sporiteľniam. 

Z á v e r

Vyhotovenie tohto návrhu dlhodobo udržateľnej radikálnej a systémovej reformy dôchodkového poistenie je výsledkom zosúladenia osvedčených metód riadenia a odmietnutím množstva experimentov, ktoré nepriniesli želateľný efekt a niektoré sa prejavili ako kontraproduktívne.

Preto sme presvedčení, že iba predlžovanie agónie a kozmetické úpravy súčasného stavu dôchodkového poistenia a sporenia si na dôchodok nemôžu priniesť žiadne prevratné zmeny v prospech dôchodcov.

Je čas a príležitosť zamyslieť sa, či sa veci nedajú robiť aj inak, efektívnejšie a lepšie. Tu totiž vôbec nejde o politikárčenie, ale rozhoduje sa o osudoch miliónov pracujúcich ľudí, ktorí sa boja dožiť doby, keď budú musieť odísť do dôchodku a zaradiť sa medzi nepotrebných, v biede prežívajúcich, druhoradých občanov tohto štátu.

Keďže uvedené inovatívne riešenia v súvislosti so sporením na dôchodkové zabezpečenie v starobe neboli prevzaté, ani kopírované z cudzích zdrojov a tento projekt DANTE je preukázateľne výsledkom myslenia a tvorivosti, preto žiadame, aby bol považovaný za dielo jeho autorov a aby bol využívaný iba s našim súhlasom v zmysle príslušných právnych zákonov a etiky.


Vyhotovil: Dušan Tocik                                                                      KaO = klub odborných poradcov

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ