DANTE
Návrh dôchodkovej revormy - (v skratke)

Dôchodková reforma.

PROJEKT DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA K I. PILIERU DÔCHODKOVÉHO POISTENIA.

Projekt je autorským dielom skupiny odborníkov nespokojných so súčasným nastavením systému dôchodkového poistenia a uskutočnenými reformami, ako aj ich neustálymi zmenami, ktorých výsledkom je pretrvávajúca stagnácia v poskytovaní nízkych dôchodkov a prehlbujúci sa deficit prostriedkov určených na vyplácanie dôchodkov.             Takáto situácia  vyžaduje okamžité a radikálne riešenie, lebo je dlhodobo neudržateľná.

Podľa novej správy vydanej Citibank dosahuje v súčasnosti celková hodnota nekrytých, alebo nedostatočne krytých vládnych dôchodkových záväzkov v dvadsiatich krajinách OECD ohromujúcich 78 biliónov dolárov. "Svet čelí kríze spojenej s odchodom do dôchodku, avšak, riešenie a príležitosti budú k dispozícii len v prípade, ak vlády a korporácie podniknú potrebné kroky na začatie riešenia problémov. Diskusie a konkrétne kroky treba urobiť už teraz."

Citi zároveň naznačuje, čo je v súčasnosti minimálne nutné urobiť, aby sa z dnešnej nepríjemnej situácie v budúcnosti nevyvinulo niečo podstatne horšie:                                                                                                       1. - zverejniť výšku chýbajúcich finančných prostriedkov v dôchodkových vládnych záväzkoch tak, aby ich        mohol každý vidieť,                                                                                                                                               2. - zvýšiť vek odchodu do dôchodku,                                                                                                                       3. - vytvoriť nový systém, ktorý využíva kolektívne príspevky, cez neho by sa zdieľali riziká aj prínosy, čo by       bolo potenciálne lepšie pre všetkých,                                                                                                                 4. - vytvoriť prostredníctvom "mäkkých" stimulov silnú motiváciu, aby sa zabezpečil nárast v súkromnom ​​         dôchodkovom sporení,                                                                                                                                        5. - rozšíriť prispievateľov do dôchodkového poistenia z radov verejného aj privátneho sektora,                   6. - podniky, ktoré na dôchodok neprispievajú, vyradiť z biznisu poisťovníctva

"Vďaka kompromisu zo všetkých strán, môže byť systém udržateľný.                                              Bez týchto kompromisov, mierime ku katastrofe," uzatvára svoju správu Citi

To isté tvrdíme aj my !

Avšak my ponúkame bezbolestné, inovatívne, nadčasové a nadštandardné riešenie! 

Namiesto neustále sa opakujúcich kozmetických zmien už existujúcich sporiacich produktov (ktoré zakaždým vystupňujú nevraživosť medzi ich navrhovateľmi a opozíciou a v podstate nikdy nič zásadné v prospech sporiteľov neprinášajú) sme navrhli nový spôsob sporenia aj pre viac ako 1/2 - teda cca 1,5 milióna poistencov Sociálnej poisťovne v I. pilieri, ktorím nebolo umožnené (napr. z dôvodu veku, alebo pre nízke zárobky), aby si aj oni mohli zmeniť časť povinných odvodov zo svojej mzdy pre Sociálnu poisťovňu na tzv. vlastný majetok (II. pilier), aby im na základe nového viacnásobného zhodnocovania úspor zabezpečil ozaj dôstojné prežitie staroby.

Takáto reforma zároveň umožní aj súčasným sporiteľom II. a III. piliera , aby sa konečne (na rozdiel od 11 rokov pretrvávajúceho strachu, či sa vstupom do týchto tzv. pilierov rozhodli správne) dočkali pôvodne sľúbených nadštandardných príjmov na dôchodok.   

Navrhujeme uskutočniť zmeny formou systémovej reformy, ktorá bude dlhodobo udržateľná a obojstranne výhodná, tak pre štát, ako aj všetkých poistencov sociálnej poisťovne - budúcich a súčasných dôchodcov.

Pozrite sa, aký výsledok by vám nami navrhnutá reforma sporenia si na dôchodok priniesla.

Základom tejto reformy je rozšírenie systému dvojpilierového sporenia o: 

Doplnkové dôchodkové sporenie k I. pilieru dôchodkového poistenia.

Jednou z výhod navrhnutej reformy je jej finančne nenáročná realizácia, najmä v porovnaní na výsledný efekt, ako aj možnosť uskutočnenia zmien systému s podporou už existujúcich Dôchodkových správcovských spoločnosti a investičných fondov.

Navrhnutá reforma komplexne rieši situáciu v poskytovaní dôchodkov zaručujúcich budúcim dôchodcom nadštandardné príjmy a skutočne dôstojné prežitie staroby. Odstráni sa ňou súčasná diskriminácia nízkopríjmových skupín obyvateľov, pre ktoré je zapojenie sa do sporenia na dôchodok v II. a III. pilieri vysoko rizikové, keďže im nezaručuje vyššie dôchodky. Navrhnutý spôsob Doplnkového sporenia k I. pilieru (ďalej DDS k I. pilieru) vytvára podmienky, ktoré umožňujú nadštandardne vysoké úspory na dôchodok pre všetkých poistencov I. piliera, teda aj súčasných sporiteľov II. a III. piliera a zároveň v protiklade s katastrofickými a nezvratnými predpoveďami prognostikov a analytikov umožňuje aj trvalé nastavenie vyrovnaného hospodárenia s prostriedkami stratovej sociálnej poisťovne (ďalej SP) určenými na vyplácanie dôchodkov.

Táto dôchodková reforma rieši aj demotivačne stanovené podmienky spolupráce s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (ďalej DSS) spravujúcimi a zhodnocujúcimi dôchodky v II. pilieri, ako aj v doplnkových dôchodkových spoločnostiach (ďalej DDS) spravujúcimi doplnkové sporenie v III. pilieri. Zároveň nastoľuje poriadok v sporení, s vyššou pridanou hodnotou, nevyhnutnú participáciu sporiteľov pri zabezpečení sa v starobe a objektívnu spravodlivosť, tak pri tvorbe, ako aj v čerpaní prostriedkov použitých na tento účel.

Tento nový spôsob sporenia je navrhnutý aj na základe získaných poznatkov z viac ako 13 ročného pôsobenia troj-pilierového systému poistenia a sporenia na dôchodok, aby v čo najväčšej miere vylúčil súčasné negatíva a maximálne využil vyskytujúce sa ďalšie možnosti k zdokonaleniu systému v prospech sporiteľa a to nielen na produkovanie oveľa vyšších úspor zo zhodnocovania vkladov, ale aj na odbúranie byrokratických prekážok a zbytočných poplatkov.                    Zároveň im dáva oveľa viac možností ako so svojimi úsporami naložiť, podľa vlastného uváženia a výberu.

Stručný opis navrhnutého riešenia a deklarovaných výhod doplnkového sporenia.

Navrh riešenia Doplnkového dôchodkového sporenia k I. pilieru pozostáva, okrem nevyhnutného osobného príspevku sporiteľa, aj z účelového skĺbenia všetkých zdrojov tvoriacich v súčasnosti príjmovú časť sporiacich účtov sporiteľa na dôchodok, momentálne neefektívne rozdelených v rámci II. a III. piliera.      Budú pozostávať z nasledovnej tvorby príjmov sporiteľa:

1. Príspevky od SP z odvodov na dôchodkové poistenie do I. piliera = (súčasný 4,5% príspevok do II. piliera).                        2. Príspevok zamestnávateľa (súčasný možný až 6% nezdanený príspevok z výšky mzdy, na sporenie v III. pilieri)                   3. Príspevok sporiteľa (súčasný príspevok na sporenie v III. pilieri)                                                                                               4. Daňové a odvodové zvýhodnenia (v súčasnosti uplatňované v II. a III. pilieri)                                                                           5. Zhodnocovanie týchto peňažných prostriedkov na účte sporiteľa (súčasný II. pilier)

Takto navrhnutý systém spojeného sporenia bude pre poistencov SP silnou motiváciou, aby sa aktívne zapojili aj do procesu dobrovoľného sporenia si na dôchodok počas produktívneho veku. Odmenou za ich osobný vklad na sporiaci účet, ktorý si zriadia v DDS k I. pilieru bude každoročné aj niekoľkonásobné navýšenie nimi vložených vlastných peňažných prostriedkov.

Stanovené podmienky im umožnia, aby si takto sporili na dôchodok kedy chcú a koľko chcú (samozrejme v rámci stanoveného maximálneho rozpätia od 1...x €), pravidelne, alebo jednorázovo bez časových obmedzení.                               Zároveň budú môcť kedykoľvek a na ľubovoľne zvolený čas sporenie prerušiť.                                                                     Aj v čase prerušenia sporenia im budú ich úspory na účte zhodnocované.

Maximálne stanovený vek do 35 rokov na začatie sporenia (súčasný II. pilier) tu nebude platiť. Nebude mať žiadne opodstatnenie. Začať sporiť sa poistencovi SP v takto navrhnutom systéme DDS k I. pilieru už oplatí v každom veku !

Ďalšou motiváciou bude na základe novo upravených podmienok so správcovskými spoločnosťami (ďalej SS) aj vysoko nadštandardné zhodnocovanie peňažných prostriedkov na sporiacom účte sporiteľa v investičných fondoch, vrátane možnosti vyššieho zabezpečenia ochrany úspor.

Taktiež bude sporiteľovi umožnené kedykoľvek ním vložené a zhodnotené úspory počas sporenia čiastočne, alebo aj úplne vybrať. Pritom sa mu dôchodok z I. piliera od SP vráti na pôvodnú úroveň. Teda sporenie sa pre neho stane aj lukratívnou životnou poistkou na riešenie mimoriadnych životných situácii. Našetrené peniaze od zamestnávateľa mu aj po výbere vlastných úspor v priebehu sporenia ostávajú na sporiacom účte a naďalej sú zhodnocované.        Poistenec môže kedykoľvek pokračovať v prerušenom sporení. Samozrejme, že budú vytvorené patričné zábrany, aby k výberom nedochádzalo často a bezdôvodne a aby v takýchto prípadoch sporiteľ neprofitoval na úkor štátu, takže si veľmi dobre rozmyslí, či takýto výber uskutoční, aj bez naliehavých dôvodov.

Tak ako v súčasnosti sporiteľovi bude umožnené dedenie vlastných a zamestnaneckých úspor v prípade smrti aktívneho sporiteľa, resp. poberateľa týchto úspor v dôchodku - vždy v plnom rozsahu.

Keďže prvoradým záujmom zhotoviteľov projektu je všemožne vyhovieť sporiteľovi, resp. budúcim dôchodcom a pritom nepoškodiť záujmy SP, jedným z viacerých navrhnutých riešení, pre ktoré sa bude môcť dôchodca rozhodnúť je aj výška a doba vyplácaných úspor v dôchodku.                                                                                                                          Lákadlom bude najmä možnosť rozhodnúť sa pri vstupe do dôchodku, medzi poberaním dôchodku, alebo výberom celej zhodnotenej čiastky pozostávajúcej z vlastných vkladov a vkladov zamestnávateľa, pričom mu dôchodok z I. piliera bude vyplácaný v plnej výške ako keby si nikdy nesporil na dôchodok.                                                                                         Ďalej sa bude môcť rozhodnúť pre neskorší výber celej nasporenej sumy, vrátane zhodnotených príspevkov od SP, hoci mu bude na základe vlastného rozhodnutia po celý vymedzený čas povinnej existencie sporiaceho účtu na dôchodku mesačne vyplácaný (iba) príspevok z pokračujúceho nadštandardného zhodnocovania jeho úspor k peniazom, ktoré každý dôchodca dostane aj z I. piliera, teda poistenia od SP. Samozrejme to všetko je upravené tak, aby boli splnené základné podmienky zaručujúce dôchodcovi dlhodobé zabezpečenie nadštandardnej životnej úrovne v dôchodku.

Sporiteľovi bude umožnený aj výber jednej, alebo viacerých dôchodkových správcovských spoločností (na rozloženie rizika možných strát), ako aj bezplatný prestup do iných spoločnosti, ktoré vykážu lepšie výsledky v zhodnocovaní. A v prípade potreby, vzhľadom na výšku nasporených peňazí, bude môcť sporiteľ skôr odísť do dôchodku.

V danom prípade bol zvolený jednoduchý, ľahko pochopiteľný prepočet z čiastky 1000 € - hrubej mzdy, bez zohľadnenia inflácie a rastu priemerných miezd, teda aj zvyšujúcej sa životnej úrovne v priebehu sporenia na základe ktorej by sa pravidelne upravovala aj výška vkladov sporiteľa, sociálnej poisťovne a zamestnávateľa. Zobrazené mesačné vklady prispievateľov sú teda orientačné a predstavujú súčasný priemer za (nie po) 40 rokov sporenia.

Úročenie vkladov je stanovené na základe predchádzajúcich výsledkov priemerného zhodnocovania úspor v II. a III. pilieri DSS a DDS po odpočítaní poplatkov správcovským spoločnostiam. V DDS k I. pilieru sú poplatky už zarátané v predpokladanom vyššom priemernom zhodnocovaní úspor ako 6%, ako aj v značnej úspore nerentabilných výdavkov vynakladaných za správu pre DDS v III. pilieri, ktoré týmto zhodnocovaním úspor už súčasný sporiteľ I. a III. resp. II. a III. piliera prechodom do DDS k I. pilieru nebude musieť platiť. Zároveň sa prechodom do dôchodku, teda ukončením sporenia začínajúci dôchodca zbaví všetkých ďalších poplatkov za správu a vyplácanie súčasných dôchodkov SS, resp. komerčným životným poisťovniam. Naopak, bude aj naďalej profitovať z nadštandardného zhodnocovania svojich úspor.

Aj keď konečný výsledok - úspora 275 600 € rozdelených na 20 - ročné mesačné splátky tvorí platby vo výške 1 148 €, do vykazovanej sumy cca 1 500 € boli zarátané aj príjmy z pokračujúceho vysokého zhodnocovania nasporenej čiastky v dôchodku. Z uvedeného vyplýva, že dôchodca by mohol na základe zavedenia nového spôsobu sporenia poberať v dôchodku aj vyššie príjmy ako keď bol zamestnaný. Pričom ak sa dôchodca rozhodne poberať v dôchodku iba cca 6% úrok z ďalšieho zhodnocovania výslednej sumy, jeho dôchodky, iba z doplnkových dôchodkových úspor budú vyplácané počas 20, 30 ... X rokov v mesačnej výške 1 378 € (viď predchádzajúci prepočet) a celú úsporu 275 600 € môže použiť neskôr na navýšenie svojich mesačných príjmov, vybrať, či ponechať na dedenie. A napr. súčasný 45 ročný poistenec iba I. piliera si takto ešte môže do dôchodku (65? rokov) nasporiť 65 000 € (teda viac ako v II. či III. pilieri za 40 rokov sporenia), ktoré sa mu môžu aj v dôchodku naďalej vysoko zhodnocovať.                                                                                                 To nie je fantázia, ani sen, ale reálny výsledok nášho projektu vyhotoveného na základe analýzy súčasného stavu, s ktorými spolu s takto dosiahnutým výsledkom a rekapituláciou (zhrnutím novo ponúkaných výhod v prospech sporiteľov a dôchodcov) sa môžete oboznámiť na ďalších stránkach tohto portálu.

Vyhotovil: Dušan Tocik                                                                     KaO = klub odborných poradcov